1,800 TC$

$2,100

1,650 TC$

$2,000

1,800 TC$

$2,100

Apio (unid/2-3 Lbs)

apio organico

2,000 TC$

$2,400

Brocoli (und/lb)

Brocoli (und/lb)

Orgánico

2,600 TC$

$3,000

Calabacín Amarillo (lb)

calabacin amarillo organico

2,200 TC$

$2,550

Cebollin (90g)

cebollin organico

1,950 TC$

$2,250

Cilantro (150g)

cilantro organico

1,300 TC$

$1,500

Cogollitos de Tudela

Cogollitos de Tudela Orgánicos

2,300 TC$

$2,700

Col china

Col china Orgánica

1,800 TC$

$2,100

Coliflor

Coliflor

2,600 TC$

$3,000

Escarola

Escarola Orgánica

1,950 TC$

$2,250

Hinojo bulbo

Hinojo bulbo Orgánico

3,900 TC$

$4,500

Lechuga Batavia

Lechuga Batavia Orgánica

1,950 TC$

$2,250

Lechuga Crespa Morada Anthony

Lechuga Crespa Morada Anthony

1,950 TC$

$2,250

Lechuga Crespa Verde Levistro

Lechuga Crespa Verde Levistro Orgánica

1,950 TC$

$2,250

Lechuga Hoja de Roble Roja

Lechuga Hoja de Roble Roja

2,000 TC$

$2,400

Lechuga Romana Roja

Lechuga Romana Roja Orgánica

2,100 TC$

$2,550

Lechuga Romana Verde

Lechuga Romana Verde Orgánica

2,000 TC$

$2,400

Mitzuna Roja (200g)

Mitzuna Roja Orgánica

2,000 TC$

$2,400

Mitzuna Verde (200g)

Mitzuna Verde Orgánica

2,000 TC$

$2,400

Mostaza Red (200g)

Mostaza Red Orgánico

1,900 TC$

$2,250

Perejil Crespo (100g)

Perejil Crespo

1,100 TC$

$1,350

Perejil Liso (100g)

Perejil Liso

1,300 TC$

$1,500

Rábano Blanco (Lb)

Rábano Blanco

1,600 TC$

$1,950

Radicchio (und)

Radicchio

1,300 TC$

$1,500

Repollitas de Bruselas (125g)

Repollitas de Bruselas

3,200 TC$

$3,750

Repollo Crespo (Kale)

Repollo Crespo (Kale)

2,300 TC$

$2,700

Repollo Morado

Repollo Morado

1,900 TC$

$2,250

Repollo Verde

Repollo Verde Orgánico

1,600 TC$

$1,950

Tat Soi (125g)

Tat Soi

1,800 TC$

$2,100

pepino dulce (Kg)

pepino dulce

4,500 TC$

$5,300